پیدا

برسد به دست حجة ال ری شهری با چاشنی عصبانیت

درخواست حذف اطلاعات

حضرت آقا! بنده بخاطر این طرح ابلهانه بازرسی بدنی درب های ورودی حرم، زیارت حرم رو علیرغم میل باطنیم تحریم . حلال هم نمیکنم